Wszystkie prawa zastrzeżone © www.kapary.com. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Przed złożeniem rezerwacji na szkolenie należy zapoznać się z regulaminem sprzedaży.

koperracingteam@gmail.com

+48 787 950 494

Regulamin sprzedaży usług: szkoleń w sklepie www.koperracingteam.com

 

Sprzedaż szkoleń zwanych Usługą za pośrednictwem strony internetowej www.koperracingteam.com jest realizowany przez Paweł Koper, prowadzący działalność gospodarczą Koper Racing - Paweł Koper, ul. Stokrotkowa 20, 60-175 Poznań, NIP:5311354814, REGON:141087316, adres do korespondencji: Koper Racing - Paweł Koper, ul. Stokrotkowa 20, 60-175 Poznań, zwany dalej Sprzedawcą. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: koperracingteam@gmail.com

 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Szkolenie może nosić nazwę potoczną np. „Track Day” dostępne na stronie www.koperracingteam.com jest szkoleniem, którego twórcą jest Usługodawca,

2. Usługa – oferowane na stronie szkolenie, track day lub wypożyczenie motocykla,

3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

5. Operator Płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym

6. Regulamin – niniejszy regulamin

7. Strona – strona internetowa sklepu dostępna pod adresem www.koperracingteam.com

8. Wydarzenie - dzień/dni, podczas których odbywa się Track Day lub szkolenie motocyklowe

9. Sprzedawca – Paweł Koper, prowadzący działalność gospodarczą Koper Racing - Paweł Koper, ul. Stokrotkowa 20, 60-175 Poznań, NIP:5311354814

 

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż szkoleń motocyklowych, Track Day i wypożycza motocykle oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o wzięciu udziału w szkoleniu.

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

§3 Zakup Usług

1. W celu zakupu szkolenia motocyklowego, Track Day lub wypożyczenia motocykli zwanych dalej Usługą, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

a) wybrać usługę i jej termin:szkolenie motocyklowe, Track Day lub wypożyczenie motocykla. Ceny usług mogą się różnić w zależności od rodzaju usług, terminu złożenia rezerwacji lub ich pakietów,

b) wypełnić formularz rezerwacyjny,

b) kliknąć w przycisk „Wyślij”, 

c) Wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru płatności przelewem bankowym lub kartą u Operatora Płatności PayU SA. Jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,

e) w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

f) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Uslugi,

2. Po kliknięciu w przycisk „Wyślij”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

 

§4 Realizacja usług

1. Zakupione Usługi realizowane są w wybranym przez Kupującego dniu.

2. Sprzedawca zobowiązuje się przygotować Tor i sprzęt potrzebny do realizacji usługi.

3. Kupujący zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem Toru, na którym odbywa się wydarzenie.

4. Kupujący potwierdza swoją gotowość i dostęp do motocykla umożliwiającego wzięcie udziału w wybranej przez siebie usłudze.

5. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione braki u Kupującego w tym zakresie.

6. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od Kupującego, Kupujący nie może odbyć udziału w szkoleniu lub Track Day'u w ustalonym w Umowie terminie poinformuje niezwłocznie Sprzedającego na adres email podany w regulaminie, ale nie później niż 7 dni przed wydarzeniem.

7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału przez niego w wydarzeniu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

 

§5 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli do wydarzenia pozostało mniej niż 7 dni roboczych.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ale nie później niż 7 dni roboczych przed wydarzeniem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 6 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek zorganizować Kupującemu szkolenie według wcześniej podanych wytycznych.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie musi zostać odwołane z powodów nieodpowiedniej pogody.

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres koperracingteam@gmail.com

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnych kolejno pod adresami: https://koperracingteam.com/cookies ; https://koperracingteam.com/polityka-prywatnosci

 

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Logo Koper Racing Team